Foto ja autoriõigus. Esimene osa

Meil on hea meel avaldada Erik Mandrelt palutud kirjutissari "Foto ja autoriõigus" esimene osa.


Autoriõiguse seadus kaitseb fotosid kui fotograafiateoseid, eeldusel, et foto on originaalne. Viimane tähendab, et fotograafiateos peab olema autori enda intellektuaalse loometöö tulemus – foto ei tohi olla üks-ühele kopeeritud või äratuntavalt sarnane juba olemasolevate fotograafiateostega. Väga oluline on teada, et foto kaitstust autoriõigusega eeldatakse ehk kui me näeme Internetis mõnda fotot, mida me sooviksime kasutada, peame me eeldama, et antud foto on kaitstud autoriõigusega ja selle kasutamiseks on vaja saada foto autorilt luba. Kui keegi soovib vaidlustada teose kaitstust autoriõigusega (leides näiteks, et foto ei ole originaalne), siis on vaidlustaja kohustus tõestada, et vastav foto ei ole autoriõigusega kaitstud.

Nii nagu teistele autoriõigusega kaitstud teostele, tekib autoriõigus ka fotole automaatselt, selle loomise hetkest. Autoriõiguste tekkimiseks ei ole vaja täita mingeid formaalsusi – seadus ei nõua autoriõiguste tekkimiseks teoste registreerimist, deponeerimist jm formaalsuste täitmist. Seega nagu me oleme jäädvustanud mingi hetke fotona, on meist automaatselt saanud selle foto autor ja sellele fotole laieneb autoriõiguslik kaitse. Foto kvaliteet, eesmärk, väärtus jms ei oma autoriõigusliku kaitse seisukohalt mingit tähtsust. Autoriõigused fotole kehtivad kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast autori surma. Autori surma korral lähevad autoriõigused üle tema pärijatele.

Teose (sh foto) autoril tekivad nii isiklikud kui varalised õigused oma teosele.

Isiklikeks õigusteks on õigus teose autorsusele (õigus esineda üldsuse ees foto loojana), õigus autori nimele (õigus otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi foto kasutamisel), õigus teose puutumatusele (õigus teha ise või lubada teha teistel isikutel fotos endas, tema pealkirjas või autorinime tähistuses muudatusi), õigus teose lisadele (õigus lubada lisada oma fotole teiste autorite teoseid), õigus autori au ja väärikuse kaitsele (õigus vaidlustada mis tahes moonutusi ja teisi ebatäpsusi fotos, selle pealkirjas või autorinime tähistamises ning autorile või tema fotole antud hinnanguid, mis kahjustavad autori au ja väärikust), õigus teose avalikustamisele (õigus otsustada, millal foto on valmis üldsusele esitamiseks), õigus teose täiendamisele (õigus oma avalikustatud fotot täiendada ja parandada), õigus teos tagasi võtta (õigus nõuda foto kasutamise lõpetamist) ning õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt. Viimase kolme õiguse teostamine toimub mõistagi autori enda kulul.

Autori isiklikke õigusi iseloomustab nende autori isikust lahutamatus ehk need õigused ei ole üleantavad ehk loovutatavad – isiklikke õigusi ei saa müüa. Küll aga võib isiklikke õigusi litsentsida.

Autori varalisi õigusi saab autor nii loovutada (müüa) kui ka litsentsida. Autori varaliste õiguste sisuks on ainuõigus lubada ja keelata teose kasutamist. Varalisteks õigusteks on muuhulgas õigus teose reprodutseerimisele (foto kopeerimine), õigus teose levitamisele (nt foto kasutamine müüdavas kalendris, raamatus), õigus teose eksponeerimisele (nt foto näitamine kas vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi või protsessi abil), õigus teost üldsusele kättesaadavaks (nt foto kasutamine Internetis).

Üldreeglina saab fotot teine isik kasutada ainult autori poolt antud loa alusel. Autoriõiguse üldprintsiibiks on, et kõik, mis ei ole autori poolt sõnaselgelt lubatud - on keelatud. Sellest tuleneb ka autoriõiguste võrdlemisi absoluutne iseloom. Siiski on autori varalistesse õigustesse sissetoodud erandeid, mis piiravad teatavatel juhtudel autori õigusi oma loomingule. Nendeks on autoriõiguse seaduses sätestatud teose vaba kasutamise erandid.

Fotot võib ilma autori eelneva nõusolekuta kasutada ainult seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel. See puudutab eelkõige füüsilise isiku õigust teha isiklikuks otstarbeks fotost koopia (nt salvestada teise isiku kodulehelt mõni meelepärane foto oma arvutisse). Samuti on lubatud foto autori nime, foto pealkirja ja avaldamisallika äranäitamisel foto kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. Fotode vaba kasutamise puhul tuleb silmas pidada, et foto autoril on alati õigus vaidlustada foto vaba kasutamise juhtu, kui ta leiab, et see on vastuolus foto tavapärase kasutamisega või kahjustab põhjendamatult tema kui autori seaduslikke huve.

Juhul kui autoriõigusi rikutakse (fotot kasutatakse ilma autori loata või rikutakse foto vaba kasutamise reegleid), siis on autoril õigus nõuda foto kasutamise kohest lõpetamist ja sellise kasutamisega tekitatud kahju hüvitamist.

Tekst: Erik Mandre
Näidismaterjal: selline käitumine on välistatud, kui üks lisab ilma luba küsimata oma kodulehele teise inimese loomingut!


Lisaallikad:

Autoriõiguse seadus
Intellektuaalomandi infoportaal: www.autor.ee

7 Comments:

Urmet said...

Urmet proovim kommenteerida :)

Urmet said...

Vabandused väikese rämpskommentaari pärast aga kui kellelgi on veel probleeme kommenteerimisega, siis võin lahkelt anda omapoolsed juhised selle parandamiseks.

Väga hea lugu on ja jään huviga jätku ootama.
Aitäh tegijatele!

Risto said...

Küsimus: Olen teinud paar aastat tagasi laulupeol ühe pildi, kus üks neiu rahvariietes suures plaanis pildil on. Kas mul on õigus anda seda pilti nt mingile reklaamiajakirjale kasutamiseks ilma selle neiu loata, kellest pilt on?

Erik Mandre said...

Vastus Ristole: Sellise foto kasutus eeldab selle suures plaanis pildil oleva isiku nõusolekut. Juba EV põhiseaduse § 19 sätestab isiku õiguse enda kujutisele. Samuti võlaõigusseadus § 1046 sätestab, et isiku au teotamine tema kujutise õigustamatu kasutamisega on õigusvastane. Seega vältimaks probleeme, tasub alati pildistatavalt tema nõusolekut küsida.

Anonüümne said...

Kui suur on summa mida autor võib nõuda oma pildi/teose eest?

Gerli said...

küsimus:Kui mul on oma oü ja tahan müüa riideid facebookis kas ma võin kasutada neid pilte kust ma riided algselt tellisin?Kui ma ei või kasutada pilte aga kas ma võin teha ise pildid nendest riietest?

Anonüümne said...

Näiteks fotograaf kes on teinud pilte teistest isikutest. Ning pildistatav soovib avaldada need pildid endast kusagil, kas fotograafil on õigus nõuda foto kasutamise eest lisaraha?

Postita kommentaar

 
Lendoravale Looduspilt.ee banner